Bài 16: Phương trình hóa học - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Phương trình hóa học

1. Lập phương trình hóa học.

 - Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

- Cách lập phương trình hóa học:

    + Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm.

                                  $Al + O_2 --\to Al_2O_3$       

    + Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức.

        Số nguyên tử Al và O đều không bằng nhau, nhưng nguyên tố oxi có số nguyên tử nhiều hơn. Ta bắt đầu từ nguyên tố này, trước tiên làm chẵn số nguyên tử O ở bên phải tức đặt 2 ở $Al_2O_3$

                                    $Al + O_2 --\to 2Al_2O_3$          

Bên trái cần có 4 Al và 6 O tức là 3 $O_2$ → Lần lượt điền các hệ số vào tương ứng.

+ Viết phương trình hóa học.

                                   $4Al + 3O_2 \to 2Al_2O_3$       

Lưu ý: 

    - Không viết 6 O trong phương trình hóa học, vì khí oxi ở dạng phân tử $O_2$. Nghĩa là không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết.

    - Hệ số cân bằng được viết cao bằng kí hiệu.

    - Nếu trong công thức hóa học có nhóm nguyên tử, ví dụ nhóm -OH, $-SO_4$ ...  thì coi cả nhóm như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau.

2. Ý nghĩa của phương trình hóa học

   Phương trình hóa học cho biết: Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.