Bài 28: Chữ Y y - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh nhận biết chữ cái Y y. Biết cách ghép chữ để tạo tiếng và ghép tiếng để tạo từ ghép có nghĩa.

video bài giảng chữ y Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm