Bài 25: Ôn tập và kể chuyện 5 - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh ôn tập các chữ cái: r,s, t,tr,th. Ôn tập các vần: ia, ua, ưa. Kể chuyện: chó sói và cừu non

video bài giảng Ôn tập và kể chuyện 5 Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm