đang tải bài tập bài
{"segment":[{"time":14,"part":[{"title":"N\u1ed1i v\u1ebf c\u00e2u \u1edf c\u1ed9t b\u00ean tr\u00e1i v\u1edbi c\u1ed9t b\u00ean ph\u1ea3i \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e2u ho\u00e0n ch\u1ec9nh","title_trans":"","audio":"","temp":"matching","correct":[["2","3","1"]],"list":[{"point":10,"ques":"","left":["M\u1eb9 mua cho em","C\u1ea3 l\u1edbp em","Em lu\u00f4n"],"right":["s\u1eafp x\u1ebfp s\u00e1ch v\u1edf g\u1ecdn g\u00e0ng, ng\u0103n n\u1eafp.","m\u1ed9t chi\u1ebfc c\u1eb7p s\u00e1ch r\u1ea5t \u0111\u1eb9p.","c\u00f9ng \u0111i du l\u1ecbch."],"hint":"","top":100}]}],"id_ques":351},{"time":14,"part":[{"title":"Ch\u1ecdn v\u1ea7n th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng","title_trans":"H\u01b0\u1edbng d\u1eabn: B\u1ea1n h\u00e3y click v\u00e0o t\u1eeb\/c\u1ee5m t\u1eeb \u0111\u1ec3 thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng th\u00edch h\u1ee3p v\u00e0 t\u1ea1o th\u00e0nh \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang.","correct":[["\u01a1p"]],"temp":"drop_blank","list":[{"point":10,"word":["\u00f4p","\u01a1p"],"image":"https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop1/tiengviet/bai19/lv2/img\/T19_01_2.jpg","ques":"<p>c\u00e1 \u0111<span class='box_inp_dau'>_dr_blank_ <span class='inp_dau'>&rsquo;<\/span><\/span> m\u1ed3i<\/p> ","explain":"V\u1ea7n th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng l\u00e0:<br\/> c\u00e1 \u0111<u>\u1edbp<\/u> m\u1ed3i"}]}],"id_ques":352},{"time":14,"part":[{"title":"Ch\u1ecdn nh\u1eefng t\u1eeb ch\u1ee9a v\u1ea7n <u>ep<\/u> trong \u0111o\u1ea1n th\u01a1 sau.","title_trans":"","temp":"mistake_p","correct":[[9,19]],"list":[{"point":10,"num_mis":"2","type":"underline","ques":"<center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop1/tiengviet/bai19/lv2/img\/T19_01_3.jpg' \/><\/center><div class='basic_table_left basic18'><span>Chi\u1ebfc<\/span> <span>l\u1ed3ng<\/span> <span>\u0111\u00e8n<\/span> <span>xinh<\/span> <span>xinh<\/span><br\/> <span>Mang<\/span> <span>d\u00e1ng<\/span> <span>h\u00ecnh<\/span> <span>c\u00e1<\/span> <span>ch\u00e9p<\/span><br\/> <span>Ng\u1ecdn<\/span> <span>\u0111\u00e8n<\/span> <span>s\u00e1ng<\/span> <span>lung<\/span> <span>linh<\/span><br\/> <span>C\u00e0ng<\/span> <span>nh\u00ecn<\/span> <span>c\u00e0ng<\/span> <span>th\u1ea5y<\/span> <span>\u0111\u1eb9p.<\/span><did>","hint":"","explain":"C\u00e1c t\u1eeb c\u00f3 ch\u1ee9a v\u1ea7n <u>ep<\/u> trong \u0111o\u1ea1n th\u01a1 l\u00e0:<br\/><b><div class='basic_table_left basic18'><span>Chi\u1ebfc<\/span> <span>l\u1ed3ng<\/span> <span>\u0111\u00e8n<\/span> <span>xinh<\/span> <span>xinh<\/span><br\/> <span>Mang<\/span> <span>d\u00e1ng<\/span> <span>h\u00ecnh<\/span> <span>c\u00e1<\/span> <u><span>ch\u00e9p<\/span><\/u><br\/> <span>Ng\u1ecdn<\/span> <span>\u0111\u00e8n<\/span> <span>s\u00e1ng<\/span> <span>lung<\/span> <span>linh<\/span><br\/> <span>C\u00e0ng<\/span> <span>nh\u00ecn<\/span> <span>c\u00e0ng<\/span> <span>th\u1ea5y<\/span> <u><span>\u0111\u1eb9p.<\/span><\/u><did><\/b>"}]}],"id_ques":353},{"time":14,"part":[{"title":"S\u1eafp x\u1ebfp c\u00e1c t\u1eeb ho\u1eb7c c\u1ee5m t\u1eeb \u0111\u1ec3 t\u1ea1o th\u00e0nh c\u00e2u ho\u00e0n ch\u1ec9nh.","title_trans":"","temp":"sentence_reorder","correct":[["\u0110\u00e0n c\u00f2 \u0111\u00e1nh nh\u1ecbp bay ra bay v\u00e0o."]],"list":[{"point":10,"ques":"","arr_word":["\u0110\u00e0n c\u00f2","bay v\u00e0o.","\u0111\u00e1nh nh\u1ecbp","bay ra"],"hint":"Ch\u1eef vi\u1ebft hoa s\u1ebd l\u00e0 t\u1eeb \u0111\u1ee9ng \u0111\u1ea7u ti\u00ean v\u00e0 ch\u1eef c\u00f3 d\u1ea5u ch\u1ea5m \u1edf cu\u1ed1i s\u1ebd l\u00e0 t\u1eeb \u0111\u1ee9ng cu\u1ed1i c\u00f9ng c\u1ee7a c\u00e2u.","explain":"C\u00e2u \u0111\u00fang l\u00e0: <b>\u0110\u00e0n c\u00f2 \u0111\u00e1nh nh\u1ecbp bay ra bay v\u00e0o. <\/b>"}]}],"id_ques":354},{"time":14,"part":[{"title":"Ch\u1ecdn v\u1ea7n th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng","title_trans":"H\u01b0\u1edbng d\u1eabn: B\u1ea1n h\u00e3y click v\u00e0o t\u1eeb\/c\u1ee5m t\u1eeb \u0111\u1ec3 thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng th\u00edch h\u1ee3p v\u00e0 t\u1ea1o th\u00e0nh \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang.","correct":[["op"]],"temp":"drop_blank","list":[{"point":10,"word":["op","ap"],"image":"https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop1/tiengviet/bai19/lv2/img\/T19_01_5.jpg","ques":"<p>g<span class='box_inp_dau'>_dr_blank_ <span class='inp_dau'>&rsquo;<\/span><\/span> vui<\/p> ","explain":"V\u1ea7n th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng l\u00e0:<br\/> g<u>\u00f3p<\/u> vui"}]}],"id_ques":355},{"time":14,"part":[{"title":"Ch\u1ecdn t\u1eeb sai v\u00e0 thay th\u1ebf l\u1ea1i cho \u0111\u00fang ","title_trans":"H\u00e3y click v\u00e0o t\u1eeb ch\u1ee9a l\u1ed7i sai \u0111\u00f3 v\u00e0 ch\u1ecdn t\u1eeb \u0111\u00fang thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng.","temp":"mistake_select","correct":[["6","ng\u0103n n\u1eafp"]],"list":[{"point":10,"word":["ng\u0103n n\u1eafp","ng\u0103n l\u1eafp"],"ques":"<center><img src='https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop1/tiengviet/bai19/lv2/img\/T19_01_6.jpg' \/><\/center><span>B\u00e0n<\/span> <span>h\u1ecdc<\/span> <span>c\u1ee7a<\/span> <span>em<\/span> <span>lu\u00f4n<\/span> <span>g\u1ecdn g\u00e0ng<\/span>, <span>ng\u0103n n\u1ea5p<\/span>.","explain":"Trong c\u00e2u tr\u00ean t\u1eeb sai ch\u00ednh t\u1ea3 l\u00e0 t\u1eeb <b>ng\u0103n n\u1ea5p<\/b> v\u00e0 ph\u1ea3i s\u1eeda l\u1ea1i l\u00e0: <b>ng\u0103n n\u1eafp<\/b>"}]}],"id_ques":356},{"time":14,"part":[{"title":"Ch\u1ecdn v\u1ea7n th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng","title_trans":"H\u01b0\u1edbng d\u1eabn: B\u1ea1n h\u00e3y click v\u00e0o t\u1eeb\/c\u1ee5m t\u1eeb \u0111\u1ec3 thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng th\u00edch h\u1ee3p v\u00e0 t\u1ea1o th\u00e0nh \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang.","correct":[["\u0103p"]],"temp":"drop_blank","list":[{"point":10,"word":["\u0103p","\u00e2p"],"ques":"<p>n\u00f3i l<span class='box_inp_dau'>_dr_blank_ <span class='inp_dau'>&rsquo;<\/span><\/span><\/p> ","hint":"N\u00f3i l\u1eafp hay c\u00e0 l\u0103m l\u00e0 m\u1ed9t ch\u1ee9ng t\u1eadt v\u1ec1 kh\u1ea3 n\u0103ng n\u00f3i kh\u00e1 ph\u1ed5 th\u00f4ng. Ng\u01b0\u1eddi m\u1eafc t\u1eadt n\u00e0y m\u1eb7c d\u00f9 bi\u1ebft r\u00f5 m\u00ecnh mu\u1ed1n n\u00f3i c\u00e2u g\u00ec nh\u01b0ng khi ph\u00e1t \u00e2m th\u01b0\u1eddng ph\u1ea3i l\u1eb7p l\u1ea1i c\u00e1c \u00e2m nhi\u1ec1u l\u1ea7n hay k\u00e9o d\u00e0i m\u1ed9t \u00e2m l\u00e2u tr\u01b0\u1edbc khi ph\u00e1t ra ti\u1ebfng k\u1ebf ti\u1ebfp.","explain":"V\u1ea7n th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng l\u00e0:<br\/> n\u00f3i l<u>\u1eafp<\/u>"}]}],"id_ques":357},{"time":14,"part":[{"title":"S\u1eafp x\u1ebfp c\u00e1c t\u1eeb ho\u1eb7c c\u1ee5m t\u1eeb \u0111\u1ec3 t\u1ea1o th\u00e0nh c\u00e2u ho\u00e0n ch\u1ec9nh.","title_trans":"","temp":"sentence_reorder","correct":[["T\u00ecnh c\u1ea3m c\u1ee7a cha \u1ea5m \u00e1p nh\u01b0 v\u1ea7ng Th\u00e1i D\u01b0\u01a1ng."]],"list":[{"point":10,"ques":"","arr_word":["T\u00ecnh c\u1ea3m","\u1ea5m \u00e1p","Th\u00e1i D\u01b0\u01a1ng.","nh\u01b0","cha","c\u1ee7a","v\u1ea7ng"],"hint":"Ch\u1eef vi\u1ebft hoa s\u1ebd l\u00e0 t\u1eeb \u0111\u1ee9ng \u0111\u1ea7u ti\u00ean v\u00e0 ch\u1eef c\u00f3 d\u1ea5u ch\u1ea5m \u1edf cu\u1ed1i s\u1ebd l\u00e0 t\u1eeb \u0111\u1ee9ng cu\u1ed1i c\u00f9ng c\u1ee7a c\u00e2u.","explain":"C\u00e2u \u0111\u00fang l\u00e0: <b>T\u00ecnh c\u1ea3m c\u1ee7a cha \u1ea5m \u00e1p nh\u01b0 v\u1ea7ng Th\u00e1i D\u01b0\u01a1ng.<\/b>"}]}],"id_ques":358},{"time":14,"part":[{"title":"Ch\u1ecdn \u00e2m \u0111\u1ea7u th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng","title_trans":"H\u01b0\u1edbng d\u1eabn: B\u1ea1n h\u00e3y click v\u00e0o t\u1eeb\/c\u1ee5m t\u1eeb \u0111\u1ec3 thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng th\u00edch h\u1ee3p v\u00e0 t\u1ea1o th\u00e0nh \u0111\u00e1p \u00e1n \u0111\u00fang.","correct":[["k"]],"temp":"drop_blank","list":[{"point":10,"word":["c","k"],"image":"https://www.luyenthi123.com/file/luyenthi123/lop1/tiengviet/bai19/lv2/img\/T19_01_9.jpg","ques":"<p>_dr_blank_\u1eb9p ghim<\/p> ","explain":"Ch\u1eef th\u00edch h\u1ee3p thay v\u00e0o \u00f4 tr\u1ed1ng l\u00e0:<br\/> <u>k<\/u>\u1eb9p ghim"}]}],"id_ques":359},{"time":14,"part":[{"title":"S\u1eafp x\u1ebfp c\u00e1c t\u1eeb cho s\u1eb5n v\u00e0o c\u1ed9t ph\u00f9 h\u1ee3p.","title_trans":"","temp":"group_word","correct":[[["con t\u00e9p","\u0111\u00f4i d\u00e9p","ph\u00e9p m\u00e0u"],["kh\u00f3i b\u1ebfp","n\u1ec1 n\u1ebfp","th\u1ebfp gi\u1ea5y"]]],"list":[{"point":10,"word":["con t\u00e9p","\u0111\u00f4i d\u00e9p","kh\u00f3i b\u1ebfp","n\u1ec1 n\u1ebfp","ph\u00e9p m\u00e0u","th\u1ebfp gi\u1ea5y"],"col_name":["T\u1eeb c\u00f3 ch\u1ee9a v\u1ea7n <u>ep<\/u>","T\u1eeb c\u00f3 ch\u1ee9a v\u1ea7n <u>\u00eap<\/u>"],"hint":"","number_true":[3,3]}]}],"id_ques":360}],"lesson":{"save":0,"level":2}}

Điểm của bạn.

Câu hỏi này theo dạng chọn đáp án đúng, sau khi đọc xong câu hỏi, bạn bấm vào một trong số các đáp án mà chương trình đưa ra bên dưới, sau đó bấm vào nút gửi để kiểm tra đáp án và sẵn sàng chuyển sang câu hỏi kế tiếp

Trả lời đúng trong khoảng thời gian quy định bạn sẽ được + số điểm như sau:
Trong khoảng 1 phút đầu tiên + 5 điểm
Trong khoảng 1 phút -> 2 phút + 4 điểm
Trong khoảng 2 phút -> 3 phút + 3 điểm
Trong khoảng 3 phút -> 4 phút + 2 điểm
Trong khoảng 4 phút -> 5 phút + 1 điểm

Quá 5 phút: không được cộng điểm

Tổng thời gian làm mỗi câu (không giới hạn)

Điểm của bạn.

Bấm vào đây nếu phát hiện có lỗi hoặc muốn gửi góp ý