Bài 5: Mấy và mấy - Toán lớp 1

Quan sát hình biết một số này và một số sẽ được một số khác, trong phạm vi 10.

video bài giảng Mấy và mấy Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm