Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 - Toán lớp 1

HS được học tất cả các phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 10.

video bài giảng Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 (Phần 1) Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 5
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 6
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 7
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 8
Trình độ nâng cao
Chưa làm
Bài tập 9
Trình độ nâng cao
Chưa làm
Bài tập 10
Trình độ nâng cao
Chưa làm