Bài 35: Các ngày trong tuần - Toán lớp 1

Học sinh biết xem lịch các ngày trong một tuần.

video bài giảng Các ngày trong tuần Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ nâng cao
Chưa làm