Bài 4: So sánh số - Toán lớp 1

Nhận biết lớn hơn, bé hơn, bằng nhau

video bài giảng So sánh số Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 5
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 6
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 7
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 8
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 9
Trình độ nâng cao
Chưa làm