Ba bài toán cơ bản về phân số - Toán lớp 6 sách cũ

Học sinh nhận biết và hiểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước. Biết vận dụng quy tắc vào làm bài tập... Học sinh hiểu và biết vận dụng dụng quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó. Học sinh hiểu và biết cách tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây