Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất - Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức

Tìm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hay ba số tự nhiên. Sử dụng bội chung nhỏ nhất để quy đồng phân số trong phép cộng và phép trừ các phân số

video bài giảng Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 5
Trình độ nâng cao
Chưa làm
Bài tập 6
Trình độ nâng cao
Chưa làm