Bài 9: Dấu hiệu chia hết - Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức

Áp dụng dấu hiệu chia hết của 2; 5; 3; 9 để xét xem một số có chia hết cho 2; 5; 7; 9 hay không.

video bài giảng Dấu hiệu chia hết Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 5
Trình độ nâng cao
Chưa làm
Bài tập 6
Trình độ nâng cao
Chưa làm