Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau - Toán lớp 6

Nhận biết phân số với tử và mẫu là các số nguyên. Nhận biết hai phân số bằng nhau. Nêu và áp dụng hai tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số

video bài giảng Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 5
Trình độ nâng cao
Chưa làm
Bài tập 6
Trình độ nâng cao
Chưa làm