video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
Tóm tắt bài học
1. Phân số
Với \(a, b\in Z\), \(b ≠ 0\), ta gọi \(\dfrac{a}{b}\) là  một phân số, trong đó:
a là tử số (tử) 
b là mẫu số (mẫu)
2. Quy tắc bằng nhau của hai phân số
\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\)  nếu  \(a.d = b.c\)
 
3. Tính chất cơ bản  của phân số
- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên (khác 0) thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{a.m}{b.m}\) với  \(m \in Z , m ≠ 0\)
 
- Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{a:n}{b:n}\) với \(n\) là ước chung của \(a, b\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 22: Hình có tâm đối xứng
Thời lượng: 18 phút 9 giây
Bài học tiếp
Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
Thời lượng: 29 phút 13 giây