Bài 28: Số thập phân - Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức

Nhận biết số thập phân âm, số đối của một số thập phân. So sánh hai số thập phân. Sử dụng số thập phân trong một số tình huống thực tiễn.

video bài giảng Số thập phân Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 5
Trình độ nâng cao
Chưa làm
Bài tập 6
Trình độ nâng cao
Chưa làm