Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Toán lớp 8

Học sinh làm quen với khai niệm "phương trình chứa ẩn ở mẫu. Nắm được các vấn đề liên quan như: Tìm tập xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.

video bài giảng Phương trình chứa ẩn ở mẫu Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập ôn tập lý thuyết

Bài tập luyện tập giúp bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản của bài học
0

Điểm xếp hạng (Hệ số x 1)


Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết phương trình chứa ẩn ở mẫu

1. Tìm điều kiện xác định của một phương trình

Điều kiện xác định của phương trình là tập hợp các giá trị của ẩn làm cho tất cả các mẫu trong phương trình đều khác 0.

Điều kiện xác định của phương trình viết tắt là ĐKXĐ.

Ví dụ: Tìm điều kiện xác định của phương trình sau

                                $\frac{x - 1}{x + 2}+ 1 = \frac{1}{x - 2}$

Ta thấy $\begin{cases}x+2\neq0 &\\x-2\neq0 & \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\neq-2 & \\x\neq2 & \end{cases}\Leftrightarrow x\pm2$

Do đó ĐKXĐ của phương trình $\frac{x - 1}{x + 2}+ 1 = \frac{1}{x - 2}$ là $x \neq\pm2$.

2. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Ta thường qua các bước:

Bước 1: Tìm điều kiện xác của phương trình

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình tìm được.

Bước 4: Kết luận.

Nghiệm của phương trình là giá trị của ẩn thoả mãn ĐKXĐ của phương trình.

Ví dụ: Giải phương trình $\frac{2x+5}{2x}=\frac{x}{x+5}$

+ Bước 1:  ĐKXĐ: $ x ≠ 0; x ≠ - 5.$

+ Bước 2: Quy đồng hai vế rồi khử mẫu

Ta có: $\frac{2x+5}{2x}-\frac{x}{x+5}=0\Leftrightarrow \frac{(2x+5)(x+5)}{2x(x+5)}-\frac{x.2x}{2x(x+5)}=0$

+ Bước 3: Giải phương trình

$⇒ ( 2x + 5 )( x + 5 ) - 2x^2 = 0$

$⇔ 2x^2 + 10x + 5x + 25 - 2x^2 = 0 ⇔ 15x = - 25 ⇔ x = - 5/3.$

+ Bước 4: Kết luận

So sánh với ĐKXĐ ta thấy x = - 5/3 thỏa mãn điều kiện.

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S = { - 5/3 }.