video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 10) Bài 8: Hàm số y=ax+b
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ôn tập về hàm số bậc nhất
Hàm hằng y=b
Hàm số y =|x|
Tóm tắt bài học
I. ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Định nghĩa
 Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y=ax+b (a≠0).
2. Sự biến thiên 
TXĐ: D=R 
Hàm số số đồng biến khi a>0 và nghịch biến khi a<0
3. Đồ thị
Đồ thị của hàm số y=ax+b (a≠0) là một đường thẳng có hệ số góc bằng a, cắt trục hoành tại B(-b/a;0) và trục tung tại A(0;b)
II. HÀM HẰNG y = b
Đồ thị của hàm hằng y=b  là một đường thẳng luôn song song hoặc trùng với trục hoành và cắt trục tung tại điểm A(0;b).
III. HÀM SỐ y = |x|
TXĐ: D=R
Chiều biến thiên: Hàm số y=|x| nghịch biến trên khoảng (-∞:0) và đồng biến trên khoảng (0;+∞)
Đồ thị của hàm số y=|x|
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai
Thời lượng: 20 phút 55 giây
Bài học tiếp
Bài 1: Các định nghĩa
Thời lượng: 13 phút 21 giây