video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 36: Giới thiệu bảng nhân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu bảng nhân
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Giới thiệu bảng nhân
- Bảng nhân gồm 11 hàng, 11 cột:
+ Các số ở hàng đầu tiên và cột đầu tiên là thừa số;
+ Các số ở các hàng còn lại là tích;
Trong bảng nhân, kể từ hàng thứ 2, không kể số đầu tiên thì là một bảng nhân. Các số ở hàng 2 tương ứng với kết quả bảng nhân 1, hàng 3 tương ứng với bảng nhân 2,..., hàng thứ 11 tương ứng với kết quả bảng nhân 10.
- Cách sử dụng bảng nhân để tìm kết quả phép nhân:
+ Từ phép nhân, ta xác định các thừa số ở cột đầu tiên và hàng đầu tiên;
+ Với thừa số ở cột đầu tiên, ta dóng mũi tên sang phải và với thừa số ở hàng đầu tiên ta dóng mũi tên xuống dưới. 
Hai mũi tên gặp nhau ở đâu thì đó là kết quả cần tìm.
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 37: Giới thiệu bảng chia
Thời lượng: 11 phút 24 giây