video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 54: Làm quen với chữ số La Mã
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu về chữ số La Mã
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Giới thiệu về chữ số La Mã

- Các chữ số La Mã cơ bản: I (một); V (năm); X (chín)

- Các chữ số La Mã:

I      II      III      IV     V      VI      VII     VIII     IX       X      XI     XII      XX    XXI

1     2        3      4      5      6        7       8        9        10      11     12      20     21

 

2. Bài tập vận dụng

- Đọc các số La Mã;

- Thực hành xem đồng hồ;

- Nhận biết số La Mã và thứ tự các số La Mã.

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 55: Thực hành xem đồng hồ
Thời lượng: 21 phút 17 giây