video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 60: Số 100 000 - Luyện tập
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu số 100 000
Luyện tập
Tóm tắt bài học

1. Số 100 000 là số nhỏ nhất có 6 chữ số, gồm chữ số 1 đứng đầu và 5 chữ số 0 đứng đằng sau

Đọc là một trăm nghìn

 

2. Luyện tập 

- Học sinh vận dụng làm các bài tập về thứ tự các số trong phạm vi 100 000

- Số 100 000 là số liền sau số 99 999.

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 59: Các số có năm chữ số
Thời lượng: 18 phút 11 giây
Bài học tiếp
Bài 61: So sánh các số trong phạm vi 100000
Thời lượng: 17 phút 26 giây