video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc cộng, trừ các số có ba chữ số không nhớ
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc cộng, trừ các số có ba chữ số không nhớ

+ Bước 1: Đặt tính
- Phép cộng: Viết số hạng này dưới số hạng kia;
- Phép trừ: Viết số trừ bên dưới số bị trừ
sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau
+ Bước 2: Tính:
Cộng từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị đến hàng chục và sang hàng trăm

2. Bài tập vận dụng

Đặt tính rồi tính, tìm x và giải toán có lời văn liên quan đến phép tính cộng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp