HỎI ĐÁP
minhtruc2008
Gửi lúc: 7 tiếng trước (16:36)

chiều dài hình chữ nhật biết chiều dài là 60m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài a) tính diện tích mảnh vườn b) người ta lấy một phần đất để trồng hoa biết 3/5 khu đất trồng hoa bằng 240m

Toán lớp 6


2 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

         60 x 2 : 3 = 40(m)

a,Diện tích mảnh vườn là:

        60 x 40 = 2400(m2)

b,Toàn bộ khu đất trồng hoa là:

      240 : 3 x 5 = 400(m2)

  Số đất còn lại sau khi trồng hoa là:

        2400 - 400 = 2000(m2)

                 Đáp số: 2000 m2


Báo cáo sai phạm
dangbao2009pro
Gửi lúc: 9 tiếng trước (15:12)

Câu 1: thực hiện các phép tính :
a) 7/9+4/9 
b) -3/10-4/5
c) 11/5.3/7
d) -5/9:5/3
e) (-0.5):3/4
Câu 2: so sánh hai phân số:
a) 13/15 và 11/12
b) 4/3 và 3/4
c)-2/3 và -5/6
Câu 3: tìm x biết:
a) -9/13+x=-9/13
b)x-1/2=3/4
c) 5/6+3/4.x=-2/3
d) -4/7:x-3/14=1/7
Câu 4 :
Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 4/5m, chiều rộng bằng 4/5m
    Làm nhanh tớ vote !!

Toán lớp 6
Đố vui


1 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Câu 1: a. 11/9
           b. -11/10
           c. 33/35
           d. -1/3
           e. -2/3
Câu 2: a. <
            b. >
            c .> 
Câu 3: a. 0
            b. 5/4
           c. -2
           d. -8/5
Câu 4:
a.                                                      Bài làm
                            Chu vi hình chữ nhật là:
                                       ( 4/5 + 4/5 ) . 2 = 16/5 ( m )
Vậy chu vi hình chữ nhật là 16/5 mét
b.                                                       Bài làm
                            Diện tích hình chữ nhật là:
                                        4/5 . 4/5 = 16/25 ( m )
Vậy diện tích hình chữ nhật là 16/25 mét

Báo cáo sai phạm
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng