Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc - Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức

Nhận biết và áp dụng quy tắc dấu ngoặc trong tính toán, tính nhẩm, tính hợp lí.

video bài giảng Quy tắc dấu ngoặc Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 5
Trình độ nâng cao
Chưa làm
Bài tập 6
Trình độ nâng cao
Chưa làm