bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương. - Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức

Quy đồng mẫu nhiều phân số. So sánh phân số. Nhận biết hỗn số dương. Vận dụng giải các bài toán thực tiễn có liên quan

video bài giảng So sánh phân số. Hỗn số dương Xem video bài giảng này ở đây!

Danh sách bài tập

Bạn hoàn thành 0%
Bài tập 1
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 2
Trình độ dễ
Chưa làm
Bài tập 3
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 4
Trình độ trung bình
Chưa làm
Bài tập 5
Trình độ nâng cao
Chưa làm
Bài tập 6
Trình độ nâng cao
Chưa làm

Học Tin Học