video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 32: Chia một tổng cho một số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chia một tổng cho một số
Chia một hiệu cho một số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Chia một tổng cho một số
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.
2. Chia một hiệu cho một số
Khi chia một hiệu cho một số, nếu các số bị trừ, số trừ của hiệu đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số bị trừ, số trừ cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.
3. Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng giúp các em thành thạo hơn trong việc thực hiện chia một tổng, chia một hiệu cho một số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 31: Nhân với số có ba chữ số
Thời lượng: 32 phút 49 giây
Bài học tiếp
Bài 33: Chia cho số có một chữ số
Thời lượng: 17 phút 57 giây