video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 1: Tập hợp
Tóm tắt bài học
1. Các ví dụ minh họa trong thực tế và trong toán học
2. Khái niệm về tập hợp và phần tử của tập hợp
a. Khái niệm tập hợp
- Một tập hợp (gọi tắt là tập) bao gồm những đối tượng nhất định. Các đối tượng ấy được gọi là những phần tử của tập hợp.
b. Phần tử cúa tập hợp
- Kí hiệu x ∈ A (x thuộc A) có nghĩa là: “x là một phần tử của tập hợp A”.
- Kí hiệu x ∉ A (x không thuộc A) có nghĩa là: “x không phải là phần tử của tập hợp A”.
3. Có 2 cách mô tả một tập hợp
a. Liệt kê các phần tử của tập hợp.(mỗi phần tử được viết đúng một lần).
b. Nêu dấu hiệu đặc trưng của các phần tử của tập hợp.
* Tập rỗng: Kí hiệu : Ø
4. Ví dụ và bài tập vận dụng
5. Mở rộng bài học
a. Nhà toán học Cantor
b. Tập hữu hạn và tập vô hạn
c. Giao của hai tập hợp
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 2: Cách ghi số tự nhiên
Thời lượng: 25 phút 54 giây