video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 19: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
Các dạng phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Tóm tắt bài học
Giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là |a|
|a| = a khi a \(\geq\) 0;
|a| = -a khi a < 0;
Dạng 1: Phương trình chưa dấu giá trị tuyệt đối
 1. Phương trình dạng |A(x)| = B(x) (*)
a, Nếu A(x) \(\geq \) 0 thì (*) trở thành phương trình A(x) = B(x) (1)
b, Nếu A(x) < 0 thì (*) trở thành phương trình -A(x) = B(x) (2)
Và Nghiệm của (*) là tất cả các nghiệm thỏa mãn cả 2 phương trình (1) và (2)
2. Phương trình dạng |A(x)|= |B(x)| (**)
(**) \(\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}{A(x)= B(x)} \\ {A(x) = -B(x)}\end{array}\right.\)
Nghiệm của 2 phương trình tương đương trên chính là nghiệm của phương trình (**)
3. Phương trình chứa nhiều dấu giá trị tuyệt đối
Ta xét dấu trong từng khoảng để khử dấu giá trị tuyệt đối
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận