video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 6: Hỗn số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Khái niệm hỗn số
Cách chuyển đổi hỗn số thành phân số
Cách chuyển đổi phân số thành hỗn số
Phép cộng, trừ hỗn số
Phép nhân, chia hỗn số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Khái niệm hỗn số
- Hỗn số gồm hai thành phần là:
+ Phần nguyên
+ Phần phân số
- Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng nhỏ hơn 1
- Khi đọc (hoặc viết) hỗn số, ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi mới đọc (hoặc viết) phần phân số.
 
2. Cách chuyển đổi hỗn số thành phân số
+ Tử số =  Phần nguyên x Mẫu số + Tử số của phần phân số
+ Mẫu số =  Mẫu số của phần phân số
 
3. Cách chuyển đổi phân số thành hỗn số
+ Giữ nguyên mẫu số của phần phân số
+ Tử số =  Số dư của phép chia tử số chô mẫu số
+ Phần nguyên  = Thương của phép chia tử số cho mẫu số
 
4. Phép cộng, trừ hỗn số
Biết cách cộng hoặc trừ đối với hỗn số
 
5. Phép nhân, chia hỗn số
Biết cách nhân hoặc chia đối với hỗn số
 
6. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 7: Ôn tập về giải toán
Thời lượng: 18 phút 36 giây