video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 10: Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Khi nào thì xOy + yOz = xOz
Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz?
Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì (xOy) + (yOz) = (xOz) 
Ngược lại, nếu (xOy) + (yOz) = (xOz) thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.
Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Hai góc kề nhau là hau góc coa một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.
Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng \(_{90}o\).
Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng \(_{180}o\).
Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc kề bù.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 11: Tia phân giác của góc
Thời lượng: 9 phút 54 giây