Quan hệ chia hết và tính chất (phần 1)

video bài giảng icon play video

Quan hệ chia hết và tính chất (phần 2)

video bài giảng icon play video
Bấm vào đây để đăng ký mua thẻ VIP
Chỉ với 180.000đ / năm
được học không giới hạn tất cả các bài, tất cả các môn và các lớp
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 8: Quan hệ chia hết và tính chất
Tóm tắt bài học
Quan hệ chia hết và tính chất 
1. Quan hệ chia hết
 a) Cho a, b ∈ N (b ≠ 0). Nếu có số k ∈N sao cho a = kb thì:
     a chia hết cho b. Kí hiệu là a ⋮ b
     a không chia hết cho b. Kí hiệu là a \(\not{\vdots}\) b
b) Ước số, bội số
Nếu a ⋮ b thì  b là ước của a , a là bội của b 
Cách tìm ước:
Để tìm các ước của a (a > 1), ta lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a.
Nếu a chia hết cho các số nào thì các số đó là ước của a.
Cách tìm bội:
Để tìm các bội của một số khác 0, ta nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3; 4; 5; …
2. Tính chất chia hết của một tổng
a) Tính  chất 1:
Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.
Nếu a ⋮ m và b ⋮ m 
thì (a + b) ⋮ m  
Nếu a ⋮ m, b ⋮ m, c ⋮ m 
thì (a + b + c) ⋮ m
Tính chất 2:
Nếu có một số hạng của tổng không chia hết cho một số đã cho, các số hạng còn lại đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.
Nếu a ⋮ m và b \(\not{\vdots}\)
thì (a + b) \(\not{\vdots}\)  m  
Nếu a ⋮ m, b ⋮ m, c  \(\not{\vdots}\) m  
thì (a + b + c) \(\not{\vdots}\)  m  
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính
Thời lượng: 14 phút 17 giây
Bài học tiếp
Bài 9: Dấu hiệu chia hết
Thời lượng: 28 phút 58 giây