video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 17: Ước và bội của một số nguyên
Tóm tắt bài học
1. Phép chia hết:
Cho a, b ∈ Z  với b ≠ 0
Nếu có số nguyên q sao cho a=bq thì ta có phép chia hết a : b = q 
(trong đó, ta cũng gọi a là số bị chia, b là số chia, q là thương). 
Khi đó, ta nói a chia hết cho b, kí hiệu a ⋮ b
2. Ước và bội
Khi a ⋮ b (a, b ∈ Z ,b ≠ 0), ta còn gọi: 
 a là một bội của b,
 b là một ước của a. 
- Nếu a là một bội của b thì –a cũng là một bội của b.
- Nếu b là một ước của a thì –b cũng là một ước của a.
3. Cách tìm ước và bội
Để tìm ước của số nguyên a, ta tìm các ước dương của a cùng với các số đối của chúng.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 16: Phép nhân số nguyên
Thời lượng: 21 phút 46 giây
Bài học tiếp