video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 26: Phép nhân và Phép chia phân số
Tóm tắt bài học
1. Phép nhân 2 phân số
 Quy tắc nhân
Muốn nhân hai phân số ta nhân các tử số với nhau và nhân mẫu số với nhau.
\(\dfrac{a}{b} . \dfrac{c}{d} = \dfrac{a.c}{b.d}\)  Với  \(a,b,c,d \in Z\)\(b,d \neq 0\)
2. Tính chất của phép nhân
- Tính chất giao hoán
\(\dfrac{a}{b} . \dfrac{c}{d} = \dfrac{c}{d} . \dfrac{a}{b}\)    \(\)
- Tính chất kết hợp
\((\dfrac{a}{b} . \dfrac{c}{d}).\dfrac{e}{g} = \dfrac{a}{b} . (\dfrac{c}{d}.\dfrac{e}{g} )\)
- Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
\(\dfrac{a}{b} . (\dfrac{c}{d} + \dfrac{e}{g}) = \dfrac{a}{b} . \dfrac{c}{d} + \dfrac{a}{b} . \dfrac{e}{g}\)
- Nhân với 1
\(\dfrac{a}{b} . 1 = \dfrac{a}{b}\)
3. Phép chia 2 phân số
Phân số nghịch đảo
Hai phân số có tích bằng 1 được gọi là hai phân số nghịch đảo của nhau.
\(\dfrac{a}{b}.\dfrac{b}{a} = 1\). Phân số \(\dfrac{b}{a}\) là phân số nghịch đảo của phân số \(\dfrac{a}{b}\) và ngược lại.
Quy tắc chia 2 phân số
Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân phân số bị chia với phân số nghịch đảo của phân số chia.
\(\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c} \) với \(a,b,c,d \in Z\),  \(b,c, d \neq 0\)
4. Luyện tập chung
- Thực hiện phép tính
- Tìm x
5. Vận dụng
Bài toán thực tế
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số
Thời lượng: 27 phút 8 giây
Bài học tiếp
Bài 27: Hai bài toán về phân số
Thời lượng: 20 phút 23 giây