video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 34: Độ dài đoạn thẳng
Tóm tắt bài học
1. Đoạn thẳng:
Đoạn thẳng AB hay đoạn thẳng BA, là hình gồm hai điểm A, B cùng với các điểm nằm giữa A và B.
A, B là hai đầu mút (mút) của đoạn thẳng AB.
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> A B
2. So sánh độ dài hai đoạn thẳng
Hai đoạn thẳng AB và CD có cùng độ dài.
Ta viết AB = CD và nói đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng CD.
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> A B C D
 
Đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ hơn đoạn thẳng MN. 
Ta viết AB < MN và nói đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng MN hoặc MN > AB và nói đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng AB.
 
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> A B M N
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 33: Điểm nằm giữa hai tia. Tia
Thời lượng: 17 phút 51 giây
Bài học tiếp
Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng
Thời lượng: 15 phút 21 giây