video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng
Tóm tắt bài học
1. Trung điểm của đoạn thẳng:
 1.1 Định nghĩa: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao cho MA = MB thì điểm M gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> A B M
Ta có \(MA = MB = \frac{AB}{2}\)
 
1.2 Cách vẽ trung điểm:
của đoạn thẳng AB dài 5cm
-  Đặt mép thước trùng với đoạn thẳng AB sao cho vạch số 0 trùng với điểm B, khi đó điểm A trùng với vạch số 5, tương ứng 5cm trên thước.
-  Lấy điểm M trùng với vạch nằm chính giữa 2 và 3, tương ứng 2,5cm. Khi đó M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
 
2. Ví dụ minh họa:
 
3. Luyện tập:
 
4. Bài tập vận dụng:
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 34: Độ dài đoạn thẳng
Thời lượng: 18 phút 27 giây
Bài học tiếp
Bài 36: Góc
Thời lượng: 14 phút 21 giây