video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 8: Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức
Quy tắc chia đa thức cho đơn thức
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức
 
Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức
Nhận xét: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.
Quy tắc: Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp  A chia hết cho B) ta làm như sau:
Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.
Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến trong B.
Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.
 
2. Quy tắc chia đa thức cho đơn thức
Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 1: Tứ giác
Thời lượng: 11 phút 27 giây