video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tổng và tích hai số tự nhiên
Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tổng và tích hai số tự nhiên
Tổng:  a  +  b  =  c
Tích:  a  .  b  =  c
2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên
Giao hoán: a  +  b  =  b  +  a
Kết hợp:   (a  +  b)  +  c  =  a  +  (b  +  c)
Cộng với số 0:  a  +  0  =  0  + a  =  a
Nhân với số 1:   a . 1 = 1 . a = a
Phân phối của phép nhân đối với phép cộng:  a(b + c) = ab + ac
3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Thời lượng: 15 phút 21 giây