video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Thế nào là ba điểm thẳng hàng
Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng
- Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng
- Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.
2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng
Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại
3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Thời lượng: 18 phút 30 giây
Bài học tiếp
Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Thời lượng: 18 phút 57 giây