video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhắc lại quan hệ chia hết
Tính chất 1
Tính chất 2
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Nhắc lại về quan hệ chia hết

- Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k

2. Tính chất 1

- Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng đó chia hết cho số đó.

3. Tính chất 2

- Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

4. Bài tập vận dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Thời lượng: 18 phút 30 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây