video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhận xét mở đầu
Dấu hiệu chia hết cho 9
Dấu hiệu chia hết cho 3
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Nhận xét mở đầu

- Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9

2. Dấu hiệu chia hết cho 9

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9

3. Dấu hiệu chia hết cho 3

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3

4. Bài tập vận dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Thời lượng: 21 phút 21 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây